פרטיות ואבטחה

פרטיות ואבטחה

מדיניות פרטיות

דיפלומט רשאית לנהל בסיס נתונים ולעבד ולאחסן (למשך אותה תקופת זמן כפי שדיפלומט תבחר), כל נתון אודות המשתמשים באתר זה (כולל וללא הגבלה, מידע מזהה אישי כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, כתובת IP וכד', וסוגים שונים של נתונים טכניים ונתונים שייאספו בעזרת עוגיות כגון מידע אודות הדומיין והדפדפן, באיזה מערכת הפעלה ודפדפן אתה משתמש, איך אתה נכנס לאתר ומנווט בתוכו, כמה זמן אתה נשאר באתר ועוד) (להלן: "נתונים אישיים" או "פרטים אישיים") שיבואו לידיעתה באמצעות השימוש באתר זה ושהועברו על ידי המשתמשים מרצונם החופשי. דיפלומט מתחייבת שעד כמה שיהיה לה בסיס נתונים כזה, השימוש בו ואופן ניהולו ייעשו במסגרת הפעילויות העסקיות של דיפלומט ולפי הוראות החוק במדינת ישראל החלות על עניין זה.

במידה ומשתמש אינו מעוניין שהנתונים האישיים שלו ייאספו, יישמרו, יאוחסנו או יעובדו בכל אופן שהוא כפי שמתואר לעיל, עליו להימנע באופן פעיל מהעברת או שליחת הפרטים האישיים שלו לדיפלומט, כפי שאמור לעיל. בהעברת או שליחת הנתונים האישיים שלך, אתה מסכים להיות מחויב ולציית לכל אחת מההוראות הקבועות לעיל.

נתונים אישיים לא יישלחו על ידי אנשים שגילם פחות משמונה עשרה (18) ללא ההסכמה המפורשת של הורה או של אפוטרופוס חוקי.

 

שונות

דיפלומט שולטת באתר זה ומפעילה אותו מישראל והיא אינה יוצרת מצג לפיו החומרים או השירותים באתר מתאימים או זמינים לכל מדינה או שהגישה אליהם תהיה אפשרית מטריטוריות בהן התכנים שבהם אסורים או לא חוקיים. אם תבחר להיכנס לאתר זה מחוץ לישראל, אתה אחראי לציית לחוקים המקומיים החלים כולל אך ללא הגבלה תקנות הייבוא והייצוא. תנאי שימוש אלה יישלטו באופן בלעדי על ידי חוקי מדינת ישראל והם יפורשו לפיהם, מבלי לתת תוקף לעקרונות התנגשות הדינים. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתעלה בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

במידה וכל הוראה בתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיאכף במידה הרבה ביותר המותרת בחוק ויתר הוראות הסכם זה יוותרו במלוא תוקפן.

עיכוב או אי מימוש או אכיפה של זכויותיה של דיפלומט לפי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכויות אלה.