תנאי שימוש

תנאי שימוש

דיפלומט מפיצים בע"מ (וכל חברת בת או חברה מסונפת של דיפלומט מפיצים בע"מ אשר בשמה היא מפעילה אתר זה או מציגה בו כל חומר או מאפשרת או מתירה כל העברת מידע או נותנת לינקים לאתרים של חברות בת או חברות מסונפות כאמור) (ביחד: "דיפלומט") מפעילה אתר אינטרנט זה ("האתר") לצרכי המידע אישי שלך. הגישה שלך לאתר זה והשימוש בו כפופים לכל התנאים והתניות שלהלן ולמדיניות הפרטיות המתוארת להלן (ביחד: "תנאי השימוש") ולכל החוקים החלים. בעצם השימוש באתר זה ו/או הכניסה אליו, אתה מסכים להתחייב ולציית לכל אחד מתנאי השימוש הקבועים להלן בדיוק כאילו היית חותם עליהם. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, אנא הימנע מלהיכנס לאתר או להשתמש בו, שכן אינך מורשה להשתמש באתר במקרה זה. כל שימוש בכל תוכן באתר או קישור אליו אסור בתכלית האיסור, מלבד כפי שקבוע במפורש בתנאי שימוש אלה. אתה מתחייב ויוצר בזאת מצג כלפי דיפלומט שלא תשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה או או לפי כל הסכם אחר בינך לבין דיפלומט או כל חברה מסונפת. אתה מכיר בכך ומסכים שהשימוש שתעשה באתר זה וכל מידע שתשלח או שתקבל בקשר עם השימוש כאמור לא יהיה מאובטח ויכול שצדדים לא מורשים יירטו אותו. דיפלומט שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט למנוע ממך גישה לאתר מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.

 

תנאי שימוש

דיפלומט מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר אך ורק לשם שימושך האישי, הפרטי והלא מסחרי, ובהינתן שתשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בחומרים המקוריים ו/או כל עותק שלהם. לא תוכל לשנות את החומרים באתר זה בכל דרך, אופן או צורה ולא תוכל להעתיק, לתקן, לשנות, לשדר, להציג, לפרסם, להעביר, למכור, לעשות רפרודוקציות או להציג בפומבי, לבצע או להפיץ או להשתמש בהם בכל אופן אחר לכל מטרה ציבורית או מסחרית שהיא. במידה ותפר כל תנאי הקבוע במסמך זה בכל דרך, הרשות שלך להשתמש באתר זה תסתיים מייד ובאופן אוטומטי ויהיה עליך להשמיד מייד כל חומר שהורדת או הדפסת מתוך אתר זה.
כאשר אתה משתמש באתר, עליך להניח תמיד שכל החומרים המופיעים באתר זה בכל עת מוגנים בזכויות יוצרים ואין להשתמש בהם בכל דרך ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של דיפלומט, מלבד אם קבוע אחרת במפורש בתנאי שימוש אלה. אתה מכיר בזאת בכך שכל שימוש בלתי מורשה שתעשה בכל חומר באתר זה על ידך עלול להוות הפרת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, דיני ו/או תקנות פרטיות ופרסום ותקשורת וכן חוקים ותקנות אחרים.
דיפלומט רשאית לעצור או להשעות את תפעול האתר במלואו או בחלקו בכל עת מבלי לתת הודעה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, או לתקן או לשנות את אופיו ואת תכניו. דיפלומט לא לוקחת על עצמה כל התחייבות לעדכן או להמשיך לפרסם את המידע הכלול באתר, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ותיקונים בתוכן האתר או במוצר או בזמינות השירות בכל עת וללא התראה. דיפלומט תוכל לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת ללא והתראה על ידי עדכון מסמך זה. במידה ותמשיך להשתמש באתר זה אחרי ששינויים אלה ייערכו, הדבר יהווה קבלה מלאה של תנאי השימוש המתוקנים ויחייב אותך בכל מובן ולכל מטרה. תפעול אתר זה יכול שיופרע, ישובש, יושעה או יעוכב באופן זמני או קבוע מכל סיבה שהיא. דיפלומט לא מבטיחה שהגישה לאתר זה לא תופרע, שאתר זה יהיה נקי משגיאות או מוירוסים, או שצדדים שלישיים לא יחבלו באתר זה.

 

קניין רוחני

האתר ותכניו, כולל ללא הגבלה, זכויות יוצרים וכל טקסט, חומר, הטמעה [implementation], העיצובים הגרפיים, הקבצים, הקודים, התמונות, הסימנים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (ביחד: "הקניין הרוחני"), שייכים לדיפלומט (ו/או לכל צד שלישי שהתיר לה להשתמש בהם), מוגנים לפי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית, ואין להשתמש בהם בכל אופן שהוא ללא הסכמתה המפורשת של דיפלומט מראש ובכתב. לא תוכל למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור על מנת להקיף כל סימן מסחרי, לוגו או כל מידע קנייני אחר (כולל טקסט, תמונות, מתווה של עמודים או טפסים) באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב של דיפלומט. דבר מהדברים הכלולים באתר לא יפורש כאילו הוא מעניק כל רישיון או זכות להשתמש בקניין הרוחני ו/או זכויות קניין רוחני של דיפלומט ו/או של החברות המסונפות אליה (כולל אך ללא הגבלה: כל פטנטים, קניין רוחני, שמות מסחר, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים). כל זכות שאינה ניתנת בזאת במפורש נשמרת.

 

הגבלת אחריות

האתר והמידע הכלול בו ניתנים על בסיס "כמות שהם" ו"כפי שזמין", ללא ערובות מכל סוג או מין שהוא, במפורש או במשתמע, כולל אך ללא הגבלה, כל ערובה לבעלות או לדיוק או כל ערובה משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו נעשה באחריות המשתמש בלבד. דיפלומט לא לוקחת על עצמה כל אחריות או חבות בגין כל טעות או השמטה בתוכן האתר. דיפלומט לא יוצרת מצג או מתחייבת שאתר זה יהיה מאובטח או שכל שגיאה, פגם, או וירוס באתר יטופלו. דיפלומט לא נותנת כל הבטחה ואינה יוצרת מצג כלשהוא בנוגע למידת הדיוק, השלמות, והאמינות של כל תוכן באתר זה או שכל חלק מהתוכן הננו עדכני, והיא לא מתחייבת ש- או יוצרת מצג לפיו אתר זה יעמוד בכל דרישה או ציפייה שלך.

בשום מקרה, דיפלומט וכל חברת בת, חברה מסונפת, נושא משרה, מורשה או ספק שלה לא יהיו חייבים בגין כל נזק שהוא שיעלה כתוצאה מ- או בקשר עם אתר זה, כל אתר שמפעיל צד שלישי או כל מידע הכלול באתר זה או בכל אתר אחר, כולל אך ללא הגבלה, נזק ישיר, נזק עקיף, פיצויים נלווים, פיצויים מיוחדים, נזק תוצאתי, או פיצויים עונשיים; כולל אך ללא הגבלה, אבדן נתונים, אבדן הכנסות, או אבדן רווחים, לפי כל תיאוריה, חוק או היושר, בין אם לפי דיני החוזים, דיני הנזיקין (כולל רשלנות) או לפי כל דוקטרינת חבות אחרת, אפילו אם דיפלומט תהיה מודעת לאפשרות שנזק כאמור ייגרם. דיפלומט אף אינה לוקחת על עצמה כל אחריות והיא לא תהיה חבה בגין כל נזק לציוד הממוחשב שלך או וירוסים שעלולים להדביק אותו או כל רכוש אחר עקב הגישה שלך לאתר או השימוש והגלישה בו או הורדת כל חומר, נתונים, טקסט, תמונות, סרטונים או קבצי שמע מהאתר.

תוכן אתר זה ניתן לך למטרות מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה הצעה למכור או שידול לקבלת הצעות לקנות מוצרים ו/או שירותים, והוא אינו מיועד לתת ייעוץ. עליך להימנע מלפרש כל דבר באתר זה כאילו הוא מקדם או מפרסם כל מוצר ו/או שירות או את השימוש במוצר שאינו מורשה לפי החוקים והתקנות במדינה בה אתה תושב.

תוכן אתר זה עלול לכלול פרטים לא מדוייקים מבחינה טכנית או שגיאות טיפוגרפיות. דיפלומט לא תהיה אחראית על השימוש בכל מידע שמוצג בזאת ועליך לקבוע בעצמך את מידת ההתאמה שלו לשימושך ועד כמה הוא שלם. במתן מידע זה, דיפלומט לא יכולה ואין בכוונתה לשלוט בשיטה או באופן שאתה משתמש במוצרים המופיעים באתר, מתעסק איתם, מאחסן אותם או מעביר אותם. כל מוצר, תהליך, שירות או טכנולוגיה המופיעים באתר זה עלולים להיות כפופים לזכויות קניין רוחני השמורות על ידי דיפלומט או אחרים ושאינן מורשות להלן. דיפלומט אינה יוצרת מצג או מתחייבת במפורש או במשתמע שכל שימוש במידע ו/או חומרים אחרים הכלולים באתר (בין אם הם מותרים ובין אם לאו) לא יהוו הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כאמור.

בחלוף הזמן, מידע הכלול באתר זה או מקושר אליו יכול להפוך ללא רלוונטי ולא עדכני. דיפלומט לא תהיה חבה בכל אופן שהוא בגין כל רושם מוטעה שעלול לעלות כתוצאה מכך שאתר זה כולל תוכן או מידע שאינו עדכני, ודיפלומט לא לוקחת על עצמה כל חובה לעדכן, לתקן או לשנות כל מידע הכלול באתר זה בכל עת ובכל דרך שהם.

 

שיפוי

עם בקשתה הראשונה של דיפלומט, אתה תגן על, תשפה את ותגן מפני הפסד על דיפלומט ועל החברות המסונפות שלה, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה  שבה, עובדיה וסוכניה; נגד כל טענה, דרישה, תביעה, פיצויים או חבויות אחרות, כולל כל העלויות וההוצאות ושכר טרחת עורכי דין שיעלו כתוצאה מהשימוש שלך באתר זה. דיפלומט שומרת לעצמה את הזכות לקחת על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדיות בכל עניין שהנו כפוף לשיפוי שלך מבחינות אחרות, ובמקרה זה אתה תשתף פעולה עם דיפלומט בטעינת כל הגנה העומדת לרשותה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מכיר בכך שכל שימוש בלתי מורשה באתר זה או בתוכנו או הפרה של תנאי שימוש אלה יכולה לגרום לדיפלומט נזק בלתי הפיך ובמקרה של שימוש או הפרה כאמור דיפלומט תהיה זכאית לצו מניעה בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותה לפי החוק או לפי היושר.

 

חומרים שיישלחו המשתמשים

כל מסמך, חומר, מידע (כולל מידע אישי וקורות חיים) וכל תקשורת אחרת ("תקשורת משתמשים") שתישלח, תעביר, תשדר או תפרסם באתר בכל דרך שהיא ובכל עת ייחשבו במלואן כלא סודיות ולא קנייניות. לדיפלומט לא תהיה כל מחויבות שהיא (לסודיות או מבחינות אחרות) בנוגע לתקשורת המשתמשים. דיפלומט וממוניה יהיו חופשיים להעתיק, לחשוף, להפיץ, לשלב ולהשתמש באופן אחר בתקשורת המשתמשים ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט, ובכל הדברים האחרים המגולמים בהם לכל מטרה מסחרית ולא מסחרית. נאסר עליך בתכלית האיסור לפרסם או לשדר כל חומר לא חוקי, שיווקי, מאיים, שיש בו משום הוצאת דיבה, משמיץ, גס, שערורייתי, פרובוקטיבי, פורנוגרפי או בוטה, או כל חומר שעלול להוות או לעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, שתעלה ממנה חבות אזרחית או שתפר באופן אחר כל חוק או תקנה, דרך אתר זה. לדיפלומט תהא הזכות בכל עת לגלות את זהותו של כל אדם שפירסם כל מידע או חומר כאמור לכל רשות מוסמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. טרם לפרסום או לשידור כל תקשורת משתמשים דרך אתר זה, עליך לנקוט במאמץ סביר על מנת לסרוק ולהסיר כל וירוס ותכונות מזהמות או הרסניות אחרות מאותה תקשורת משתמשים. אתה מסכים שלא לנקוט בכל פעולה שהיא נגד דיפלומט ביחס לתקשורת משתמשים שהגשת או שתגיש ואתה תשפה את דיפלומט במידה וכל צד שלישי ינקוט בפעולה נגד דיפלומט ביחס לתקשורת המשתמש שנתת או ששידרת.

 

אתרים של צדדים שלישיים

דיפלומט לא בדקה והיא לא תבדוק אף אחד מהאתרים המקושרים לאתר זה, והיא לא אחראית בשום דרך לכל תוכן בכל עמוד מחוץ לאתר זה או לכל אתרי אינטרנט אחרים המקושרים אליו. אתה מכיר בזאת בכך שקישור לכל עמוד אחר מחוץ לאתר זה או לאתרים אחרים הוא על אחריותך בלבד.